Recerca semàntica

Ofereixi als seus usuaris un accés eficient tant a dades desestructurades com a coneixements e informació estructurats. La recerca empresarial en l’àmbit de les intranets corporatives és una tasca dependent del context i de l’individu i, per tant, aquesta informació haurà de ser incorporada als logs de cerca per al seu posterior anàlisi estadístic. A través d’aquesta anàlisi es poden crear perfils d’usuari i optimitzar el procés de recerca per a suggerir-li l’accés a la informació que esta cercant, fins i tot abans de que realitzi la consulta.

També tenim experiència en la gestió d’ontologies específiques que ens facilitarà una navegació conceptual fent la informació útil més accessible des de perspectives que no s’haurien plantejat inicialment.


Procesamiento paralelo

És una tècnica de procés que consisteix en dur a terme múltiples operacions o tasques de forma simultània a través de diferents CPUs (Unitats Centrals de Procés). És bàsicament un procés cooperatiu que implica a una arquitectura de microprocessadors lligats entre sí que comparteixen tasques.

El processament paral·lel és una tècnica molt utilitzada en el camp computacional per a emular a les grans computadores, gràcies a un conjunt d’ordinadors treballant en paral·lel s’aconsegueix un rendiment de grans prestacions.

El cloud computing és un concepte molt emprat en l’actualitat que basa el seu treball a partir de processaments en paral·lel mitjançant internet. És una forma d’unir microprocessadors des de diversos punts del planeta.

Les principals avantatges són.

 • Eficiència. Es millora el temps de resposta en la solució d’operacions.
 • Escalabilitat. La capacitat de processament pot créixer a mida que es van incloent nous microprocessadors de diversos equips.
 • Major tolerància a fallades físiques. En el cas que certs microprocessadors deixin de donar servei, les seves tasques es reparteixen entre els que encara són actius.
 • Menor cost econòmic. Un conjunto de microprocessadors a la llarga resulta més rentable que el cost de manteniment d’una supercomputadora.


Xarxes socials

Avui en dia les Xarxes socials i els Social Media en general, poden ser una font d’ingressos per a la seva empresa. Els Social media són mitjans de comunicació basats en la interacció social que responen a la necessitat humana de relacionar-se amb altres persones. Promouen la democratització del coneixement i de la informació, transformant a les persones de consumidors en productors d’aquest.

Les principals avantatges són.

 • Visibilitat. Augment del coneixement de la marca i dels seus productes, amplificant el famós boca-a-boca.
 • Fidelització dels usuaris. Creant una comunitat afí a la empresa o marca.
 • Comunicació. Més i millors vies de comunicació amb els clients, coneixement immediat de l’opinió de la gent, potenciant els mitjans de Relacions Públiques.
 • Generant més oportunitat de negoci (vendes).


Visió per computador

La Visió per Computador és la ciència i la tecnologia de les màquines que veuen. Com a disciplina científica, la Visió per Computador consisteix en la teoria que hi ha darrera dels sistemes artificials capaços d’extreure informació de les imatges. Les dades de les imatges poden provenir de diferents fonts, com una seqüència de vídeo, vistes de múltiples càmeres o dades multi-dimensionals d’escàners metges.

La nostra experiència es basa en productes d’escriptura digital que agiliten enormement la captura de formularis impresos i sistemes de reconeixement d’escriptura digital tant impresa (OCR – reconeixement òptic de caràcters) com manuscrita (ICR –reconeixement intel·ligent de caràcters).


Intel·ligència col·lectiva

El nombre, cada cop més creixent de persones que contribueixen a Internet, tant deliberadament com casualment, ha creat un enorme conjunt de dades que ens proporcionen milions de perspectives potencials de l´experiència d´usuari, màrqueting, gustos personal i comportament humà en general.

La Intel·ligència Col·lectiva descriu situacions on la interacció d’un grup de persones genera resultats més intel·ligents que si aquestes actuessin aïllades o es confies la solució a un expert.

Amb aquest concepte d’intel·ligència col·lectiva recopilem dades d’usuaris, de les seves pròpies aplicacions, per a poder analitzar i entendre les dades, un cop han estat trobades.


Sistemes experts

Els sistemes experts son anomenats així per què emulen el comportament d’un expert en un domini concret i, en ocasions, són usats per aquests. Amb els sistemes experts es busca una millor qualitat i rapidesa en les respostes, donant lloc a una millora de la productivitat de l’expert.

Amb l’ajut d’un Sistema Expert, persones amb més o menys experiència poden resoldre problemes que requereixen un “coneixement formal especialitzat”. Els Sistemes Experts poden obtenir conclusions i resoldre problemes de forma més ràpida que els experts humans.

L’ús de Sistemes Experts és especialment3e recomanat en les següents situacions.

 • Quan els experts humans en una determinada matèria són escassos.
 • En situacions complexes.
 • Quan és molt elevat el volum de dades que ha de considerar-se per a obtenir una conclusió.
 • Com a suport a la presa de decisions. Sistemes assistits.


Mineria de dades

Les dades son un actiu molt valuós. Dins de la seva empresa ja s’estan recollint gran quantitat de dades sobre diferents esdeveniments. Emprant diferents tècniques netegem i correlacionem aquestes dades, permeten que els esdeveniments importants siguin identificats i aconseguint que les decisions clau de negocis es puguin dur a terme en temps real.

Addicionalment aquests grans conjunts de dades es poden migrar, organitzar i transformar eficientment utilitzant algoritmes.

A través de la modernització, els processos i sistemes manuals es tornen totalment automatitzats, estalviant temps i optimitzant les operacions de negocis.


Intel·ligència artificial

La Intel·ligència Artificial es una de las àrees de las ciències computacionals encarregades de la creació de aplicacions informàtiques i dispositius electrònics que incorporen alguna capacitat avançada que intenta emular la intel·ligència humana.

La intel·ligència Artificial inclou característiques humanes tals com l’aprenentatge, l’adaptació, el raonament, l’autocorrecció, el millorament implícit i la percepció modular del mon. Així podem parlar, ja no d’un objectiu si no de molts; depenent del punt de vista o utilitat que volem donar a la IA.

Una de les principals característiques que ens pot oferir la Intel·ligència Artificial és la capacitat d’entendre els nostres problemes i suggerir-nos solucions per a aquests.